همه نوشته ها با برچسب

اعیان

عرصه و اعیان چیست؟

عرصه و اعیان چیست؟ به تمامی یک قطعه زمین “عرصه” می گویند. “اعیان” بخش ساخته شده واقع در آن زمین است. باید  به این نکته توجه داشت که قسمت ساخته شده ای از زمین که مورد بحث یک سند باشد نیز اعیان است.…

ادامه مطلب