فهرست شهركهاي صنعتي استان تهران


فهرست شهركهاي صنعتي در حال واگذاري زمين و تاسيسات

 
رديف نام شهرك وسعت(هكتار) شماره مصوبه تاريخ
1  سالاريه 504 942/ت119ه 1369/4/9
2 پايتخت 669 942/ت119ه 1369/4/9
3 شمس آباد 2891 942/ت119ه 1369/4/9
4 عباس آباد 1029 942/ت119ه 1369/4/9
5 نصيرآباد 260 942/ت119ه 1369/4/9
6 فيروزكوه 203 60321/ت18300ه 1380/6/12
7 خوارزمي 324 942/ت119ه 1369/4/9
8 پرند 358 43633/ت25633ه 1381/9/5
9 پيشوا 1159 16477/ت29920ه 1383/4/13
10 چرمشهر 200
11 قرچك 755 16477/ت29920ه 1383/4/13
12 دماوند2 213 28497/ت3314ه 1384/5/10
        جمع كل         8565