شهرک صنعتی ماهدشت – منطقه ویژه اقتصادی پیام


شهرک صنعتی ماهدشت منطقه ویژه اقتصادی پیام

شهرک صنعتی ماهدشت

شهرک صنعتی ماهدشت که به آن شهرک صنعتی پیام ماهدشت نیز می گویند.
با مساحت 300 هکتار در 40 کیلومتری تهران قرار دارد در سال 1384 شروع به کار کرد.
شهرک صنعتی ماهدشت دارای بیش از 100 واحد صنعتی و 80 واحد در حال تصویب می باشد هستند که از بین این تعداد 80 واحد در این شهرک صنعتی فعال بوده که این واحدها حدود 3000 شغل ایجااد کرده و گامی در جهت پیشبرد اهداف کشور برداشته اند.
این در صورتی است که ایجاد 10000 شغل در این شهرک صنعتی که در 5 کیلومتری گمرک قرار دارد ظرفیتی است که با توجه به پتانسیل این شهرک صنعتی تخمین زده شده است.
این شهرک صنعتی که در 40 کیلومتری تهران قرار دارد در سال 1384 شروع به کار کرد.
در مجموع می توان گفت حدودا 150 هکتار این شهرک صنعتی شروع به کار کرده و در حال رسیدن به مرحله بهره برداری هستند و 250 متر شهرک صنعتی ماهدشت با کاربری صنعتی و قابل سرمایه گذاری است.
این شهرک صنعتی در  استان البرز و شهر کرج با فواصل 15 کیلومتری راه آهن،5 کیلومتری منطقه آزاد تجاری و 5 کیلومتری فرودگاه قرار دارد.
معرفی منطقه ويژه اقتصادي پيام 
منطقه ويژه اقتصادي پيام در محدوده اي به وسعت 3600 هكتار در اراضي 10هزار هكتاري فرودگاه بين المللي پيام واقع در استان البرز تاسيس گرديده است .
به استناد مصوبه شماره 18249/ت 24832ک مورخ 1380/4/22منطقه ویژه اقتصادی منحصراً به منظور توسعه حمل و نقل پستي و باربري هوايي ، انبارداري و تسهيل در امر صادرات كالاهاي فاسدشدني به مساحت 3600 هكتار تعيين گرديد .
به استناد مصوبه شماره 100762/ت 46167 ك مورخ 1390/5/16 ”منحصراً ” مصوبه قبلي حذف و فعاليت هاي توليدي و صنعتي اين منطقه صرفاً پردازش صادرات و استقرار صنايع غير آلاينده موسوم به سبز و ايجاد  پايانه صادراتي و ارائه خدمات يكپارچه و همه جانبه به صادركنندگان به آن اضافه گرديد .
گرايش اقتصادي مصوب:
فعاليت هاي توليدي و صنعتي، صرفاً پردازش صادرات و استقرار صنايع غير آلاينده موسوم به سبز و ايجاد پايانه صادراتي و ارايه خدمات يكپارچه و همه جانبه به صادركنندگان.
وضعيت زيرساخت:
در فاز يك  به مساحت 40 هكتار  انجام زيرساخت شامل : شبكه آب ، شبكه فاضلاب ، كانال كشي جمع آوري آبهاي سطحي ، شبكه برق فشار متوسط 20 كيلو ولت ، شبكه روشنايي ، مخابرات و آسفالت معابر  اجرا گرديده است . در فاز دو به مساحت 56 هكتار انجام زيرساخت شامل :  شبكه آب، شبكه فاضلاب و دو لايه خاك ريزي خيابان ها اجرا گرديده است.
آماري از منطقه ويژه اقتصادي پيام
مساحت اراضي تملك شده:حدود 220 هكتار
تعداد قراردادهاي واگذاري زمين: 60 قرارداد.
تعداد واحدهاي توليد فعال : 22
تعداد واحدهاي خدماتي : 10
مساحت زمين واگذارشده : 22 هكتار
نكات مهم طراحي و ساخت وساز در منطقه
1- سطح اشغال مجاز 60 درصد مساحت زمين مي باشد .
2- تراكم مجاز 100 درصد مساحت زمين مي ياشد .
تبصره : تراكم بيش از تراكم مجاز با ارائه توجيه از طرف سرمايه گذار و موافقت واحد عمران بوده و هزينه آن با تعرفه تراكم مازاد محاسبه خواهد شد .
3 – حداكثر ارتفاع مجاز 14متر مي باشد .
4- رعايت حريم آتش نشاني الزامي مي باشد ( از جلو 8 متر و از 3 سمت ديگر 2 سمت 5/ 2 متر و يك سمت 5 متر )
5- بر اساس آزمايش مكانيك خاك انجام شده و نوع خاك موجود ، مقاومت خاك 5/1 كيلوگرم بر سانتي مترمربع در نظرگرفته مي شود .
6- ارتفاع ديوار محوطه 4/ 2 تا 8/ 2 متر و از جنس آجر نماي زرد و ضخامت 35 سانتي متر در نظر گرفته مي شود . استفاده از نرده در تمامي جهت هاي مشرف به خيابان ضروريست .
7- رعايت عمق يخبندان به مقدار 50 سانتي متر الزاميست .
8- مساحت پاركينگ در صورتي كه مسقف باشد جزو زيربنا محسوب مي شود .
9- مساحت زيرزمين يك سوم محاسبه خواهد شد .
10- رعايت مقررات ملي ساختمان ايران و ديگر آيين نامه های قانوني جهت طراحي الزامي مي باشد .
11-ارائه كليه نقشه ها در قطع A3  مي باشد.
آئين نامه مناطق ویژه 
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 01/ 03/ 85 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون ساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 11039 /ت 34804 هـ مورخ 09/ 02/ 1385 ، آئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند :
آئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- در اين آئين نامه  ، واژه ها و عبارتهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به کار مي روند :
الف – کشور : کشور جمهوري اسلامي ايران
ب – گمرک : گمرک جمهوري اسلامي ايران
پ – شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
ت – قانون : قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
ج – منطقه : منطقه ويژه اقتصادي
چ – سازمان منطقه : شخص حقوقي دولتي و يا غير دولتي که بنا به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين مي شود و مسئوليت اداره منطقه را عهده دار مي باشد.
ماده 2 – طرحهاي جامع و کالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه مي شود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 3 – گزارش توجيهي و پيش نويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تائيد شوراي عالي به هيئت وزيران ارائه مي شود .
ماده 4 – مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود .
ماده 5 – تعيين سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيئت وزيران مي باشد.
ماده 6 – سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي که دستگاههاي اجرايي ارائه مي کنند بهاي خدمات عمومي ، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي را که راسا در منطقه ارائه مي کند از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کند. تعرفه وجوه مذکور که بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد ، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تائيد به شوراي عالي ارائه مي شود . شورا ظرف يک ماه نسبت به بررسي و تائيد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام کند. در غير اين صورت تعرفه هاي پيشنهادي تائيد شده تلقي خواهد شد .
تبصره 1 – رعايت ضوابط نظام مهندسي و همچنين استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پيمانکاران واحد صلاحيت فني در مورد خدمات مهندسي لازم الرعايه است.
تبصره 2 – سازمانهاي مناطق مکلفند تمهيدها و فرصتهاي لازم را جهت ارائه خدمات ياد شده توسط بخش غير دولتي فراهم کنند.
در اين صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهاي مسئول منطقه تعيين و اعمال مي شود .
ماده 7 – سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت ، سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي ، مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده سازمان خواهد بود .
ماده 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از کشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي مجاز و مستلزم ارائه اظهار نامه گمرکي بدون هيچگونه تشريفات ديگر مي باشد.
تبصره – تضمين سازمان منطقه براي يکبار و يا ساليانه نيز مورد قبول گمرک ايران خواهد بود.
ماده 9 – کالاهايي که از ساير نقاط کشور به منظور تعمير يا تکميل به منطقه وارد و پس از تکميل يا تعمير به کشور اعده ميشوند. به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه شده که منشاء خارجي داشته باشند ، مشمول حقوق ورودي بر اساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.
ماده 10- اعاده عين کالاي وارد شده از خارج به خارج کشور يا اعاده کالاي وارد شده از ساير نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهاي مذکور بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده 11- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبديل ، تکميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمرکي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند.
ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مکلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه ، يک نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم کنند.
ماده 13 – تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرک ايران ، دبيرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبيرخانه تشکيل مي شود
تبصره1 – مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در کالاي توليدي که توسط کميسيو.ن فوق الذکر تعيين مي شود کالاي داخلي محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط کشور از پرداخت کليه حقوق ورودي معاف مي باشد.
تبصره 2 – ورود کالاي مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودي صرفا به مواد اوليه و قطعات خارجي بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده14- مهلت توقف کالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين مي شود.سازمان مي تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد کند و به امضاي صاحب کالا برساند و در اين ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعيين شده کالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تکليف نکند ، پس از گذشت يک ماه از اخطار کتبي به اقامتگاه قانوني صاحب کالا ، سازمان مجاز است راسا نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره – صاحب کالا شخص حقيقي يا حقوقي و يا قائم مقام قانوني او و يا متصدي حمل است که مانيفست کالا يا قبض انبار تفکيکي و يا ظهرنويس شده به نام او صادر شده است.
ماده 15- ثبت شرکتها و يا شعب نمايندگي شرکتهايي که قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشارکت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالکيتهاي مادي و معنوي در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 21453/ت 15011 ک مورخ 30/02/1374 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره – در مناطق ويژه اقتصادي کليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصويب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول مي شود.
ماده 16- تفکيک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکيت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام مي شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امکان پذير خواهد بود.
تبصره – صدور اسناد مالکيت تفکيکي موکول به ارائه پايان کار صادر شده توسط سازمان منطقه مي باشد.
ماده 17- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار و تامين اجتماعي ، قرارداد کار ، شرايط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ، موضوع تصويب نامه شماره33433/ت 25ک مورخ 16 /03/ 1373 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره – عبارت ” مناطق آزاد تجاري – صنعتي ” در تصويب نامه مذکور براي اجرا در مناطق ويژه اقتصادي با رعايت ” مناطق ويژه اقتصادي ” جايگزين مي شود.
ماده18- سازمانهاي مناطق مکلفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگاني ، گمرک ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال کنند.
ماده19- دبيرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموريتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يکبار به شوراي عالي ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو مي باشند.
تبصره – در اجراي اين وظيفه قانوني ، دبيرخانه مکلف به بررسي کليه اسناد و مدارک سازمان بدون هيچگونه استثنا اعم از دفاتر ، پرونده ها ، قراردادها و مکاتبات مي باشد و سازمان نيز موظف به همکاري با دبيرخانه است.
ماده20- مواردي که در قانون و اين آئين نامه تعيين تکليف نشده باشد بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي عمل خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 02/ 03/ 1386 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري – دفتر رئيس جمهور – دفتر رياست قوه قضاييه – دفتر معاون اول رئيس جمهور – دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور – دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور – دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – ديوان محاسبات کشور – ديوان عدالت اداري – اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي – سازمان بازرسي کل کشور – اداره کل حقوقي – اداره کل قوانين و مقررات  کشور -کليه وزارتخانه ها – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران – گمرک ايران – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
مزيت هاي نسبي منطقه ويژه اقتصادي پيام
* نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران (40 کیلومتری تهران)
* قرارداشتن فرودگاه در داخل اراضی منطقه ویژه و امکان بهره گیری از کلیه تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات آن
* قرارگرفتن در مجاورت مرکز اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور
* قرارگرفتن در مجاورت راه آهن سراسری، متروی تهران-کرج و شاهراه های ارتباطی کشور
* دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب
* برخورداری از امکانات زیر بنایی
* برخورداری از گمرک، گذرنامه اختصاصی، بانک.
* وجود نیروی کار ارزان در منطقه
* قرار گرفتن در مسیر تلاقی 5 استان اقتصادی کشور
* نزدیک بودن به مراکز تحقیقاتی و نیروهای تحصیل کرده و متخصص منطقه ونیز نزدیک بودن به مراکز تولید میوه، سبزیجات و گل و گیاه بدون محدودیت سقف زمانی
* نزدیک بودن به مراکز عمده تولید و مصرف کالاها و خدمات.
* وجود هاب پستی در فرودگاه بین المللی پیام.
* وجود گمرک البرز در فرودگاه بین المللی پیام.
* وجود انبارهای متعدد روباز و سر پوشیده( 3000 هکتار انبار روباز و 6000 متر مربع انبار سرپوشیده)
* وجود ترمینال های کانتینری.
* وجود امکانات تخلیه و بار گیری با دستگاه های پیشرفته
سازمان مسئول : شركت خدمات هوائي پيام
مديرعامل :سعید زرندی
تلفن دفتر مرکزی 33266020-026
فکس دفتر مرکزی :303266040-026
تلفن دفتر تهران : 88468018-021
فکس دفتر تهران : 88468018-021
آدرس دفتر تهران     :تهران خ دكتر شريعتي- خ شهيد توپچي-شماره3-كدپستي1558919111
شماره تماس ۰۲۶۳۳۲۶۶۰۱۱ الی ۱۵ با داخلی ۲۲۱ و شماره مستقیم ۰۲۶۳۳۲۶۶۱۸۱ جهت هر گونه سوال در مورد اجاره املاک در اختیار متقاضیان گرامی می باشد .
وب سایت:www.pasc.ir

شهرک صنعتی شمس آباد کجاست؟

شهرک صنعتی عباس آباد

شهرک صنعتی نصيرآباد

شهرك صنعتي خاوران

شهرك صنعتی فيروزكوه

شهرك صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی پرند

شهرک های صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی چرمشهر

شهرک های صنعتی قرچك

شهرک صنعتی دماوند2

شهرك صنعتي پایتخت (علي آباد)

شهرک صنعتی بهارستان

شهرک صنعتی ماهدشت – پیام – منطقه ویژه اقتصادی

شهرک های صنعتی استان البرز

شهرک صنعتی هشتگرد

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

شهرک صنعتی سالاريه

ناحیه صنعتی بيجين ری

ناحيه صنعتی دهك

شهرک صنعتی گلگون

شهرك های صنعتی واقع در استان سمنان

شهرک های صنعتی زرنديه

منطقه ویژه اقتصادی کاوه

شهرک های صنعتی واقع در استان مرکزی

شهرک صنعتی ساوه

شهرك صنعتي شكوهيه

شهرك صنعتی سلفچگان

شهرک های صنعتی خورآباد

شهرك صنعتي الغدير (نمونه كشوري)

شهرك صنعتی محمودآباد

ناحيه صنعتی دستجرد

شهرك صنعتي چاپ و نشر

شهرک صنعتی قنوات

شهرك صنعتي تخصصي ICT

منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی و تفاوت میان آن ها
4/5 - (9 امتیاز)